കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികൾ ഒറ്റക്കല്ല !!!
പ്രവാസികേൾക്കായി കേരളത്തിൽ തന്നെ പുതിയ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട്. .
ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംരംഭം !!!

ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു !!!

Brought to you by

Al Wafaa Group

Dubai, UAE

Pravasi Investment Services India Pvt Ltd.

Kochi, Kerala, India

For more info : info@entekerala.com